گزارش موسسه اقتصاد و صلح: جهان سی سال دیگر چگونه جایی است؟

گزارش موسسه اقتصاد و صلح: جهان سی سال دیگر چگونه جایی است؟

در ۳۰ سال آینده شرایط دنیا چگونه خواهد بود. پاسخ‌هایی که موسسه اقتصاد و صلح داده است چندان امیدوار کننده نیست. این گزارش یک جمع‌بندی از وضعیت امروز و تهدیدهای طبیعی و محیطی است که کشورهایی مختلف را تهدید می‌کند. پیش بین شده تا ۳۰ سال آینده سه و نیم میلیارد نفر در جهان با نا امنی غذایی روبرو شوند و حدود یک میلیارد نفر آواره.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.