اگر بایدن پیروز شود اتحاد آمریکا، عربستان و اسرائیل چندان تغییر نخواهد کرد

اگر بایدن پیروز شود اتحاد آمریکا، عربستان و اسرائیل چندان تغییر نخواهد کرد

دموکرات‌ها حتی اگر برنده انتخابات آمریکا باشند، دونالد ترامپ ثابت کرده است که در این کشور پیروان زیادی دارد. میراث ترامپ در آمریکا چه خواهد بود؟ سیاست‌های برنده احتمالی در خاورمیانه چه تغییری در وضع ایجاد خواهد کرد؟

گفتگو با عباس میلانی؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد