پزشک ایرانی که در بلغارستان نمک‌گیر شد

پزشک ایرانی که در بلغارستان نمک‌گیر شد

نام یک پزشک ایرانی در رسانه‌های بلغارستان هیایوی زیادی به پا کرده است. دکتر عبدالله زرگر رئیس یک بیمارستان در شهری کوچک در فقیرترین کشور اتحادیه اروپاست. آقای زرگر به دلیل قانونی جدید که به خارجی ها اجازه ریاست نمی دهد از سمتش برکنار شد. اما مردم با جمع کردن امضا خواستار بازگشت او شدند و دولت هم به خاطر خدماتش بعد از ۱۶ سال به او تابعیت بلغارستان داد.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.