پرواز یک فعال محیط زیست در مسیر قوهای توندرا، از شمال روسیه تا بریتانیا

یک طرفدار محیط زیست با "پاراموتور" یا چتر موتور دار، هزاران کیلومتر، از سرزمینهای قطبی در شمال روسیه تا بریتانیا پرواز کرده تا پیام حمایت از قوهای توندرا را منتشر کند. این مسیر مهاجرت قوهای قطبی است که زمستانها به بریتانیا می آیند. جمعیت این قوها در سالهای اخیر نصف شده.

سارا رینزفورد خبرنگار بی بی سی، در میانه مسیر، به دیدار این فعال محیط زیست رفت.