آلبوم عکس: سیل در چهار استان غربی ایران

سیل درآذربایجان شرقی و سه استان غربی دیگر ایران بیش از ٣٠ نفر را کشت

روستای بیرق درآذربایجان شرقی

منبع تصویر، IRNA

توضیح تصویر،

روستای بیرق درآذربایجان شرقی

منبع تصویر، TASNIM

توضیح تصویر،

سیل در تبریز

منبع تصویر، IRNA

توضیح تصویر،

روستای بیرق درآذربایجان شرقی

منبع تصویر، IRNA

توضیح تصویر،

سیل در روستای بیرق آذربایجان شرقی

منبع تصویر، IRNA

توضیح تصویر،

روستای بیرق درآذربایجان شرقی

منبع تصویر، IRNA

توضیح تصویر،

روستای بیرق درآذربایجان شرقی

منبع تصویر، TASNIM

توضیح تصویر،

سیل در تبریز

منبع تصویر، TASNIM

توضیح تصویر،

سیل در ارومیه