فرودگاه مدور، طرحی انقلابی برای آینده

هنک هسلینک، یک محقق در سازمان هوافضای هلند، سال‌ها است روی ساخت فرودگاه مدور کار می‌کند. او می‌گوید طرحش ظرفیت فرودگاه‌ها را برای پذیرش و پرواز هواپیماها افزایش می‌دهد، اقتصادی‌تر و کم صداتر است و حتی به پاک نگه داشتن محیط زیست کمک می‌کند. این طرح هنوز در مراحل تحقیق است. کمیسیون ارپا بودجه‌ای برای ادامه تحقیقات اختصاص داده است و کار ادامه دارد.