فرودگاه مدور، طرحی انقلابی برای آینده

فرودگاه مدور، طرحی انقلابی برای آینده

هنک هسلینک، یک محقق در سازمان هوافضای هلند، سال‌ها است روی ساخت فرودگاه مدور کار می‌کند. او می‌گوید طرحش ظرفیت فرودگاه‌ها را برای پذیرش و پرواز هواپیماها افزایش می‌دهد، اقتصادی‌تر و کم صداتر است و حتی به پاک نگه داشتن محیط زیست کمک می‌کند. این طرح هنوز در مراحل تحقیق است. کمیسیون ارپا بودجه‌ای برای ادامه تحقیقات اختصاص داده است و کار ادامه دارد.