سه بمبگذار بالی اندونزی اعدام شدند

اندونزی، سه شبه نظامی اسلامگرا را در ارتباط با بمبگذاری مرگبار سال 2002 بالی که منجر به کشته شدن 202 نفر شد اعدام کرده است.

اکثر کشته شدگان این بمبگذاری توریست های خارجی و عمدتا استرالیایی بودند.

افراد اعدام شده توسط جوخه آتش، علی غفرون(48 ساله)، عمروزی(47 ساله) و امام سامودرا(38 ساله)، از اعضای جماعت اسلامی هستند که گروه اصلی تندرو اسلامگرا در جنوب شرق آسیا محسوب می شود.

لوسی ویلیامسون، خبرنگار بی بی سی که در نزدیکی زندانی که این افراد اعدام شدند حضور داشت، می گویدکه این سه نفر از سلول های خود در زندان بیرون آورده شدند و به محل اعدام منتقل شدند. آنها در نیمه شب به وقت محلی در حضور تنها چند شاهد اعدام شدند.

این سه نفر در هماهنگی و برنامه ریزی بمبگذاری ها در جزیره بالی مجرم شناخته شده بودند. آنها هرگز از اقدام خود ابراز ندامت نکرده بودند.

تدابیر امنیتی شدیدی در سراسر اندونزی به منظور اعدام این سه فرد برقرار شده بود.

اعدام محکومان بمبگذاری بالی پس از چندین مورد تقاضا برای تجدید نظر در حکم اعدام صورت گرفت.

در اوایل ماه جاری میلادی دادگاه قانون اساسی اندونزی درخواست وکلای مدافع این افراد را مبنی بر اینکه اجرای مجازات مرگ محکومین باید گردن زدن باشد نه با جوخه آتش، رد کرد.

استدلال وکلای متهمین این بود که اعدام با جوخه آتش چون تضمین کننده مرگ فوری نیست معادل با شکنجه محکومین محسوب می شود.

مطالب مرتبط