پایان بی نتیجه نشست اوپک

در میان کشاکش دو قدرت بزرگ نفتی جهان یعنی ایران و عربستان، سازمان کشورهای تولید کننده نفت، اوپک، از توافق بازماند و بازار جهانی نفت در یکی از حساسترین زمان‌های ممکن دچار سردرگمی شد. وزیر نفت عربستان اجلاسی را یکی از بدترین نشست‌های اوپک توصیف کرد که ایران برای اولین بار در سه دهه گذشته به کرسی ریاست آن تکیه زده بود. ولی دعوا بر سر ریاست اوپک نیست، بلکه موضوع اصلی تفاوت دیدگاه ایران و عربستان و گروهی از کشورهای همراه با آنها، بر سر لزوم افزایش تولید نفت و تزریق آن به بازارهای جهانی است.

گزارشی از علی قدیمی