پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمادگی نمایندگان چین برای مسابقه انتخاب‌ دختر شایسته جهان

کمتر از دو ماه دیگر مسابقه انتخاب دختر شایسته جهان در بزرگترین شهر برزیل برگزار می شود. چینی ها که که دلشان می خواهد برنده مسابقه امسال باشند، نفر اول و دوم کشورشان را به نیویورک فرستاده اند تا برای مسابقه آماده شوند.

مهین شفائی گزارش می دهد