نقض حقوق بشر در زندان‌های لیبی

با سقوط حکومت معمر قذافی، درهای زندانهای لیبی باز شده و ابعاد تازه ای از نقض حقوق بشر در دوران حکومت سرهنگ قذافی به روی جهانیان آشکار می شود. زندان ابوسلیم، مشهورترین زندان لیبی است که آن را با زندان ابوغریب عراق مقایسه می کنند.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد