پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شادی (بخش دوم)

شادی و نشاط را در ضمیر خود می شناسیم ولی از تعریف آن ناتوانیم. چرا؟

در برنامه گذشته پرسیدیم زیست شادمانه چه زیستی است و منبع شادی چیست؟ این بحث ناتمام ماند و به پرسش هایی کشیده شد که موضوع را فراتر برد.

ناصر کاخساز پژوهشگر فلسفه سیاسی، مصطفی آزمایش پژوهشگر عرفان، فریبا ناطق روانشناس و بهادر بهرامی متخصص علوم اعصاب پایه، بحث را ادامه می دهند.