نقشه محل برگزاری جشن های شصتمین سالگرد سلطنت ملکه

شصتمین سالگرد سلطنت ملکه بریتانیا طی مراسمی در رودخانه تیمز لندن گرامی داشته می شود. طی این مراسم، در روز سوم ژوئن بیش از ۱۰۰۰ قایق و کشتی با حرکت خود بر رودخانه تیمز، شصتمین سالگرد سلطنت ملکه را گرامی می دارند. نقشه های زیر محل ها و مسیر انجام این مراسم را نشان می دهد.

حق نشر عکس BBC World Service
حق نشر عکس BBC World Service