اظهارنظر: یونیسف: ۴۰ کودک ایزدی در شمال عراق جانشان را از دست داده‌اند