اظهارنظر: گفتگو با صفر عبدالله، دانشمند تاجیک، در باره هویت ایرانی و تاجیکی