تاثیر زلزله بر شراب سازیهای کالیفرنیا

یکی از مهمترین مناطق کشت انگور و شراب سازی در جهان، نپا ولی Napa Valley است در شمال کالیفرنیا. جایی که با زمین لرزه غریبه نیست. حدود یک ماه پیش یک زلزله شش ریشتری آنجا را لرزاند، پرقدرت ترین در ۲۵ سال گذشته. اما یکی از دلایلی که خاک این منطقه آمریکا چنین انگورهایی به بار میدهد، همین زمین لرزه های گاه و بیگاه است، برغم خسارتهایی که بار میاورد. سینا علی نژاد گزارش میدهد.