رحمان: ما باید آیین مدارا را رعایت کنیم!

حق نشر عکس AFP

امامعلی رحمان نقش ضیائیان کشور را به عنوان “قوه پیشبرنده جامعه” در بقای ارزشهای ملی، زبان دولتی و دولتداری دموکراتیک و دنیوی مهم خواند.

او در پیام خود عنوانی ضیائیان کشور در رابطه به جشن نوروز، آنها را به تشویق خودآگاهی و خودشناسی و آیین مدارا دعوت کرده است.

آقای رحمان در سخنرانی‌اش از جمله گفت: “این قشر بانفوذ جامعه باید بعدا نیز در توسعه خودآگاهی و خودشناسی، ترغیب مفکوره ملی و غایه‌‌های وطن‌دوستی، حفظ عنعنه‌های فرهنگی و پایداری زبان دولتی همچون بقای ملت نقش اساسی را اجرا نماید و حامی واقعی ارزشهای نیک این مرز و بوم باشد.”

رئیس جمهور تاجیکستان در این سخنرانی گفت که زمان آن فرا رسیده است که عالمان و محققان برای توسعه مفکوره ملت پیشنهادهای خود را برای کنسپسیون ملی رشد تاجیکستان تا سال 2050 ارائه کنند.

آقای رحمان در این زمینه تأکید کرد: “در چنین حالت وظیفه ضیائیان از آن عبارت می‌گردد که هنگام منظور کردن پیشنهادهای خود به این کنسپسیون اصل دنیویت را افضل دانسته، برای رشد تفکر ملی و دنیوی جهد و تلاش نمایند”.

برای انجام این کار رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده است که فرهنگستان علوم تاجیکستان و مرکز پژوهشهای استراتژیک برای تهیه یک چنین کنسپسیون یک گروه کاری ویژه عبارت از عالمان و دانشمندان تأسیس بدهند و لایحه کنسپسیون را به دولت پیشنهاد کنند.

آقای رحمان در این باره گفت: “این کنسپسیون باید به بنیاد جامعه معاصر دموکراتی، حقوقبنیاد و دنیوی مساعدت نماید و آینده رشد کشور ما را معین گرداند.”

پرزیدنت رحمان همزمان سمتهای اصلی این کنسپسیون را به ضیائیان خود پیشنهاد کرد. او گفت که این سند باید در پنج سمت، 1) اصلاحات معارف (آموزش و پرورش)، 2) توسعه واقعی علم، 3) ترغیب تربیه در همه ردیفهای جامعه، 4) بلند برداشتن مقام زبان دولتی و استوار نمودن غایه‌‌های ملی و 5) تبلیغ ضد افراطگرايی و تحکیم حفظ آزادیهای انسان اولویت قائل باشد.

چنین به نظر می‌رسد که جلوگیری از گسترش مفکوره افراطگرایانه، در محور دعوت رئیس جمهور کشور از ضیائیان قرار داشت.

آقای رحمان همچنین از ضیائیان خواست تا “برای رشد استوار جامعه و تحکیم پایه‌های دولتداری ملی پیشنهادهای مشخص و تحلیلهای سروقتی منظور نمایند، تا ما برای پیشگیری نمودن هر گونه روندهای ناسالم آماده باشیم و حفظ منفعتهای تاجیکستان عزیز را تأمین گردانیم.”

آقای رحمان افزود: “ما باید آیین مدا را و تحملگرایی را که در فرهنگ و مفکوره خلقمان عصرها باز ادامه‌ می‌یابد، رعایه نماییم.”

رئیس جمهور تاجیکستان از ضیائیان به خصوص ادیبان تاجیک خواسته است که به تهیه مقاله‌های تبلیغاتی دست زنند تا “مردم را از رویدادهای کشور، دستاوردهای دیار عزیزمان، مسئله‌های روز و خطرهای دهشتبار زمانه ناآرام آگاه سازند. اینچنین، کمبودیهای حیات جمعیتی، خصوصا گرویدن جوانان به جریانهای افراطی و سببهای چنین تمایل خطرناک را آشکار کرده، عاقبتهای دهشتبار آن را به عامه وسیع فهمانید.”

مطالب مرتبط