پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سایه جنگ داخلی لبنان بر زندگی نسل جوان

چهار دهه از جنگ داخلی لبنان می گذرد. جنگی پانزده ساله که هنوز اثارش هم در لبنان مانده و هم در منطقه. اما اثار این جنگ بر زندگی جوانان این کشور چیست و انها در این باره چه فکر می کنند. نفیسه کوهنورد پای صحبت جوانانی نشسته که پدر و مادرهایشان در بطن جنگ و جبهه های آن زمان بودند و انطور که می گوید سایه سالها جنگ بر زندگی نسل جوان این کشور هم همچنان سنگینی می کند