پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات بریتانیا

شبکه های اجتماعی یکی از ابزاری بود که احزاب سیاسی بریتانیا و هوادارانشان برای رساندن پیامشان به مردم به ویژه جوانان از آن بسیار استفاده کردند. کاملیا صادق زاده نگاهی کرده به این تلاشها: