اعتراض به قرق کردن بخشی از سواحل فرانسه برای پادشاه عربستان

اعتراض به قرق کردن بخشی از سواحل فرانسه برای پادشاه عربستان

سفر پادشاه عربستان به جنوب فرانسه برای تعطیلات تابستانی دردسر ساز شده. بیشتر از صد هزار نفر با امضای توماری به بستن بخشی از ساحل برای ملک سلمان، اعتراض کرده‌اند. در این تومار آمده که ساحل عمومی در ولوریس باید برای همه قابل استفاده باشد. ریکین ماجیتیا گزارش می‌دهد.