روزهای بحرانی پناهجویان در ایستگاه قطار بوداپست

ایستگاه قطار بوداپست یک روز بحرانی دیگر را پشت سرمی گذارد. جایی که هزاران پناهجو امیدوارند به اتریش و بعد به مقصدشان آلمان بروند. مجارستان فعلا قطارها را متوقف کرده. اما انتظار می رود شمار پناهجویان بیشتر شود. دیروز، نزدیک به شش هزار نفر از یونان وارد مرزهای مقدونیه شدند. فشار بر کشورهای اروپایی برای پذیرش پناهجویان بیشترشده. بریتانیا امروز گفت چند هزار سوری را از اردوگاه ها در کشورهای همسایه سوریه خواهد پذیرفت.

کسری ناجی گزارش می دهد.