پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شهر دوقلوها! چه چیزی در آب این شهر است؟

در یکی از شهرهای کوچک هندوراس مدرسه ای است که داستانش کمی عجیب و غریب است.بیشتر دانش آموزانش به طرز خارق العاده ای شبیه یکدیگرند. و البته دلیلش این است ۲۳ جفت دوقلوی همسان در این مدرسه کنار هم درس می خوانند.

اروند پویا گزارش می دهد.