پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت کردها بعد از انتخابات ترکیه

انتخابات پارلمانى ترکیه در مناطق کردنشین این کشور از اهمیت ویژه اى برخوردار بود و نگاهها بر این بود که آیا حزب دموکراتیک خلقها به رهبرى صلاح الدین دمیرتاش که در انتخابات پنج ماه پیش موفقیت چشمگیرى در کسب آرا حتى از مناطق غیر کردنشین داشت، خواهد توانست بار دیگر آرایش را بیشتر کند یا نه؟ از طرف دیگر بسیارى ادامه روند صلح دولت با کردها را در گرو ورود این حزب به مجلس مى دانستند. نتیجه انتخابات اینبار اما چندان مطلوب این حزب نبود و حزب دموکراتیک خلقها بخشى از رای هایش را از دست داد با اینحال همچنان با عبور از سد ده درصدى توانست ٥٩ نماینده به مجلس بفرستد.

نفیسه کوهنورد گزارش می دهد.