پایان راه برای ماشین دشت و بیابان؛ بعد از ۶۸ سال تولید لندرور دیفندر به پایان رسید

بسیاری از ما با اتومبیلهای لندروور خاطره داریم. لندرورهای سبز و مقاوم ویژه دشت و بیابان. اما لندرور دیفندر به پایان خط رسیده. پایان خط تولید در کارخانه ای در مرکز انگلستان. ریچارد وسکات گزارش می دهد.