پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت رقت بار کودکان در مناطق تحت کنترل داعش در سوریه و عراق

شواهد بیشتری به دست آمده که نشان از وضعیت رقت بار کودکان در مناطق تحت کنترل داعش در سوریه و عراق دارد. کودکانی که شاهد خشونت و صحنه های اعدام بوده اند تا آنهایی که آموزش جنگی دیده اند. کونتین سامرویل با دو کودکی که از سوریه گریخته اند صحبت کرده است.