هشدار رییس شورای اروپا به مهاجران اقتصادی:فکر ورود به اروپا را از سرتان خارج کنید

هشدار رییس شورای اروپا به مهاجران اقتصادی:فکر ورود به اروپا را از سرتان خارج کنید

رییس شورای اروپا به مهاجران اقتصادی هشدار داده که فکر ورود به اروپا را ازسر خارج کنند. در عین حال، دونالد تاسک وعده داده تا به وضعیت پناهجویان رسیدگی شود. او به یونان رفته، نقطه آغاز سفر اروپایی مهاجران و پناهجویان برای رسیدن به شمال و غرب اروپا. جایی که هزاران نفر گیرافتاده اند چون همسایگان مرزهایشان را بسته اند. در عین حال، آقای تاسک از کشورهای اروپایی خواست تا مرزهایشان را کاملا نبندند.

فرانک عمیدی گزارش می دهد.