پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حکایت دختر آزاد شده از چنگ بوکوحرام

دو سال پیش بود که در شمال شرق نیجریه، گروه بوکوحرام ۲۷۶ دختر دانش آموز را ربود. اما به رغم فشارهای بین المللی هنوز از سرنوشت حدود ۲۰۰ نفر از آنها خبری نیست. در همین مدت، حوادث مشابه زیادی در نیجریه اتفاق افتاده. برای مثال، شبه نظامیان سیصد کودک را هم ربوده اند. زنان بسیاری هم مجبور شده اند که به ازدواج با جنگجویان بوکو حرام تن بدهند.

الستر لیت هد گزارش می دهد.