تاجر اماراتی پنج میلیون دلار برای پلاک خودرو داد

حق نشر عکس GETTY

در یک حراجی در امارات متحده عربی یک تاجر برای خرید پلاک خودرویی با شماره " یک" حدود پنج میلیون دلار پرداخت کرد.

عارف احمد الزرعونی گفته است که او همیشه می خواسته که شماره پلاک خودرویش "یک" باشد.

حق نشر عکس GETTY

قیمت فروش این شماره تقریبا بیست برابر بیشتر از قیمتی است که در این حراجی پیش‌بینی شده بود.

شماره پلاک های پرطرفدار دیگر در این حراجی شماره های ۱۲، ۲۲، ۵۰، ۱۰۰، ۳۳۳، ۷۷۷ و ۹۹۹۹۹ بود.