موزه های برلین فرهنگ ها را آشتی می دهند

آلمان با پذیرش بیش از یک میلیون پناهنده، حالا در برابر این سوال بزرگ قرار دارد که برای ایجاد نزدیکی فرهنگی میان این مهاجران و مردم آلمان چه باید بکند؟ یکی از ایده های موفق، پروژه ای است با نام عربی ملتقی یا همان میعادگاه. اما این معیادگاه محل ملاقات چه کسانی است و کجاست؟

مریم انصاری شما را با خود به آن جا می برد.