بن بست آرزوها؛ فقر، پناهجویان را در یونان به تن فروشی می کشاند

بن بست آرزوها؛ فقر، پناهجویان را در یونان به تن فروشی می کشاند

برای آنها که در رویای رسیدن به اروپا، در یونان گیر افتاده اند، زندگی می تواند بدترین چهره اش را به رخ بکشد. خبرنگار بی بی سی که به مرکز شهر آتن رفته، می گوید افراد 14 - 15 ساله ممکن است برای تهیه هزینه سفر خود، مجبور به تن فروشی شوند.

توما فسی از آتن گزارش می دهد.