سال سیاستمداران زن

امسال به نظر می رسد که زنان سیاستمدار جهان از موفقیت بیشتری نسبت به رقبای مرد خود برخوردار بوده اند. نمونه اخیر آن ترزا می نخست وزیر بریتانیاست که با غلبه بر رقبای مرد خود و همچنین یک رقیب زن دیگر در حزب محافظه کار توانست نخست وزیر بشود. نمونه هایی مانند ترزا می کم نیستند.