آلبوم عکس: انفجار در تظاهرات جنبش روشنایی در کابل

آلبوم عکس: در دومین تظاهرات 'جنبش روشنایی' در یک سال گذشته، پیش از آن‌که انفجارها رخ دهد، معترضان علیه دولت شعار می‌دادند. خواسته آنها اصلاح پروژه انتقال خط برق از آسیای مرکزی به جنوب افغانستان است. این معترضان می‌خواهند که خط انتقال برق وارداتی ترکمنستان موسوم به خط ۵۰۰ کیلوولت از بامیان بگذرد.