Wetin e mean to be woman for Nigeria?

Wetin e mean to be woman for Nigeria?