'ਜੋਤਹੀਣ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ'

'ਜੋਤਹੀਣ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ'

ਇੱਕ ਜੋਤਹੀਣ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।