ਚੱਕੀਰਾਹੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਦਾ?
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਆਪਣੀ 'ਸਾਥਣ' ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਢੋਲ ਵਰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੱਕੀਰਾਹੇ (ਵੁੱਡਪੈਕਰ) ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।