ਕਾਰਟੂਨ: ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਭਗਤ

ਕਾਰਟੂਨ: ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ 'ਅਖਾੜਾ'

ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਰਤੀਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ