ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ