ਕਾਰਟੂਨ꞉ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ 2018 ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ