'ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ'

'ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ'

ਵਰਨਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਰ : ਸਿੰਧੂਵਾਸਿਨੀ