ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹੋਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਹ 6 ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ