ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ bbcpunjabi@bbc.co.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਜ਼ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ complaints page ਵਰਤੋ।