ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੋ

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ bbcpunjabi_shikayaat@bbc.co.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ,ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'What happens to your complaint' ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ feedback page ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ
ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ