ਧੰਨਵਾਦ

ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'What happens to your complaint' ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।