ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੈਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ

ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੈਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ

ਇਸ ਜਰਮਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।