ਹੈਰੀ ਤੇ ਮਾਰਕਲ: ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰ-ਨਸਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜਾ

ਪ੍ਰਿਸ ਹੈਰੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੇਘਨ ਮਾਰਕਲ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਰਸਮੀਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਸ ਹੈਰੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੇਘਨ ਮਾਰਕਲ
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
Image copyright Chris Jackson
Image copyright Getty Images