ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਛਾਲ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਲੰਬੀ ਛਾਲ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੱਕੜੀ

ਮੱਕੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਛੇ ਗੁਣਾ ਲੰਬੀ ਛਾਲ਼ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 1.5 ਗੁਣਾ ਲੰਬੀ ਛਾਲ਼ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ