'ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ  ਨਵਾਂ ਪਿਤਾ ਲੈ ਆਈ'
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

'ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਿਤਾ ਲੈ ਆਈ'

ਮੁਬੰਈ ਦੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਐਡਿਨਬਰਾ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।