'ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'

'ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'

ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਮਹਿਲਾ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ।