'ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ