ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਤਾ
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ