ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲਡਨਹਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਬੱਚੀ

ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ੰਟ ਯੰਤਰ ਵਰਗਾ ਟੈਟੂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ