ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲਡਨਹਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਬੱਚੀ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲਡਨਹਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਬੱਚੀ

ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ੰਟ ਯੰਤਰ ਵਰਗਾ ਟੈਟੂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ