ਬੈਲੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਨ

ਬੈਲੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਨ

ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ।