ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਭੰਗ ਦਾ ਦੁੱਧ
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਦੋਖੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭੰਗ ਤੋਂ ਦੁੱਧ

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭੰਗ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ